“….เป็นผู้ผลิต เสื้อผ้า ที่นอน กระเป๋า

และของใช้ประจา วันสา หรับสัตว์เลี้ยง ครบวงจร รวมถึง

เป็นตัวแทนจา หน่าย สินค้า เครื่องมือ และ อุปกรณ์ จากทั่วโลก

สา หรับ ช่างอาบน้า ตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยงมืออาชีพ

และเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่สนใจในการดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยตัวเอง

มากว่า 25 ปี ….”